Registrace | 0/326 online
Nezaniklo i Vaše vozidlo ?
Nezaniklo i Vaše vozidlo ? 943  717


Publikováno dne 13.7.15 v 23:32

 

Jste si jistí, že máte své vozidlo v pořádku ? Od 1.7.2015 může být vaše vozidlo vyřazeno z registru silničních vozidel. Ten, kdo totiž měl vozidlo v takzvaném převodu, se vystavoval riziku, že o svůj vůz přijde. Pokud jste měli vůz jako nový vlastník stále v převodu a přihlášení jste prošvihl, stal se váš vůz od 1.7.2015 nepojízdným vrakem, který je již trvale nepřihlasitelný. Pokud s takovým vozidlem vyjedete na silnici, hrozí vám totiž vysoká pokuta a zákaz řízení.

Klíčové změny od 1. ledna 2015 v souvislosti s novelou zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Jedna žádost, jedna návštěva, jeden úřad

1)      Změnu provozovatele auta v registru vyřídíte na úřadě, který je místně příslušný z pohledu prodávajícího.

2)      Jako prodávající a kupující podáváte na úřad jen jednu společnou žádost. Formulář je ke stažení na www.mdcr.cz nebo na webech samospráv.

3)      Na úřad můžete přijít společně nebo jen jeden z vás. Nepřítomný však musí zmocnit plnou mocí s úředně ověřeným podpisem toho, kdo na úřad půjde (v případě podání žádosti elektronickou formou stačí ověřený elektronický podpis). Ověření je nejsnazší vyřídit na Czechpointu. Další možnost je zmocnit k vyřizování celé věci třetí osobu.

Nezbytné doklady a dokumenty:

  • Občanský průkaz či jiný doklad totožnosti (doklad o pobytu – pouze pro cizince)
  • Žádost o změnu vlastníka nebo provozovatele vozidla v registru silničních vozidel
  • Doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla)
  • Doklad o pojištění vozidla (tzv. zelená karta)
  • Protokol o evidenční kontrole silničního vozidla

Výňatek všech důležitých paragrafů naleznete níže.


Správní delikty
§ 83
Přestupky

       (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

 a) v rozporu s § 6 odst. 1 a 2 nepřihlásí k registraci silniční motorové vozidlo nebo přípojné vozidlo, které hodlá provozovat na území České republiky,

 b) jako provozovatel silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla v rozporu s § 7 odst. 2 neumístí na vozidlo tabulku s registrační značkou,

 c) jako výrobce, který je držitelem osvědčení o homologaci typu silničního vozidla nebo systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla, v rozporu s § 24 odst. 2 písm. a) vyrobí a uvede na trh silniční vozidlo nebo systém vozidla, konstrukční část vozidla nebo samostatný technický celek vozidla, který neodpovídá typu, pro který bylo uděleno osvědčení o homologaci typu, bez schválení technické způsobilosti,

 d) jako provozovatel silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla provozuje vozidlo, které je podle § 37 technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích,

 e) jako provozovatel silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. f) provozuje vozidlo, které nemá identifikační údaje v souladu s údaji v registru silničních vozidel, nebo

 f) provádí technické prohlídky silničních vozidel bez oprávnění podle § 56 nebo provádí měření emisí silničních vozidel bez oprávnění podle § 65.

        (2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. c) lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. e) lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. f) lze uložit pokutu do 500 000 Kč a za přestupek podle odstavce a), b), d) lze uložit pokutu do 50 000 Kč. V blokovém řízení lze uložit pokutu do 5 000 Kč.

 

§ 6

       (1) Každý, kdo hodlá provozovat na území České republiky silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo, je povinen tato vozidla přihlásit k registraci na předepsaném tiskopisu u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, s výjimkou osob, jejichž pobyt na území České republiky netrvá déle než 185 dnů v příslušném kalendářním roce, (dále jen "žadatel").

       (2) Povinné registraci podle odstavce 1 nepodléhá pracovní stroj přípojný (vozidlo patřící do kategorie S podle přílohy tohoto zákona), který je účelově a technicky určen pro práce v zemědělství; toto vozidlo lze však registrovat na žádost vlastníka. Na vozidlo nepodléhající registraci se nevztahují ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) až f) a § 39.

        (3) Do registru silničních vozidel lze zapsat silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo,

 a) jehož technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích byla schválena, a

 b) je-li sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla5) týkající se takového vozidla,

 c) byla-li při pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu Evropské unie zaplacena daň z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu.

        (4) Přihláška k registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla musí obsahovat

 a) údaj o druhu a kategorii silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, značku (obchodní název stanovený výrobcem), typ silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, obchodní označení, číslo technického průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla a číslo schválení technické způsobilosti silničního motorového vozidla a přípojného vozidla,

 b) údaje o vlastníkovi silničního motorového vozidla a přípojného vozidla podle § 4 odst. 4 písm. a),

 c) údaje o provozovateli silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, není-li vlastník současně provozovatelem silničního motorového vozidla a přípojného vozidla podle § 4 odst. 4 písm. b),

 d) u silničních motorových vozidel, která jsou vybavena podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství 1a) záznamovým zařízením, též žádost o vydání paměťové karty vozidla.

        (5) K přihlášce silničního motorového vozidla a přípojného vozidla k registraci žadatel přiloží

 a) technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla,

 b) doklad o technické prohlídce, jedná-li se o silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo, které již bylo provozováno,

 c) souhlas vlastníka k zaregistrování silničního motorového vozidla a přípojného vozidla na jiného provozovatele,

 d) protokol o evidenční kontrole silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, nejedná-li se o nové vozidlo,

 e) doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,

 f) doklad o zástavním právu váznoucím na silničním motorovém vozidle a přípojném vozidle, bylo-li zřízeno,

 g) doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla státním občanem České republiky,

 h) potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu Evropské unie,

 i) osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla a technický průkaz silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, pokud byl vydán, jedná-li se o silniční motorové vozidlo nebo přípojné vozidlo jednotlivě dovezené z jiného členského státu Evropské unie, které bylo v tomto členském státě Evropské unie provozováno.

        (6) Pokud jde o zaregistrování silničního motorového vozidla a přípojného vozidla dočasně vyřazeného z registru silničních vozidel, nemusí žadatel doložit doklady uvedené v odstavci 5 písm. b) a e).

 

§ 7

        (1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností při registraci silničního vozidla

 a) přidělí silničnímu motorovému vozidlu a přípojnému vozidlu registrační značku,

 b) zapíše do technického průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla údaje o vlastníkovi silničního motorového vozidla a přípojného vozidla a údaje o provozovateli silničního vozidla, není-li vlastník současně provozovatelem silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, a registrační značku,

 c) vydá žadateli osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla,

 d) vydá tabulku s přidělenou registrační značkou.

 d) vydá tabulku s přidělenou registrační značkou,

 e) odejme osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla a technický průkaz silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, pokud byl vydán, jedná-li se o vozidlo registrované v jiném členském státě Evropské unie, a předá je ministerstvu.

        (2) Žadatel uhradí při registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností správní poplatek podle zvláštního zákona. 6) Tabulku s registrační značkou je provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla povinen umístit na vozidlo způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.

        (3) Při prvním přidělení tabulky s registrační značkou obecní úřad obce s rozšířenou působností opatří registrační značku nálepkou, na níž vyznačí termín pravidelné technické prohlídky a měření emisí, pokud silniční vozidlo měření emisí podléhá.

        (4) Prováděcí právní předpis stanoví vzor technického průkazu a způsob provádění zápisu v technickém průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla obecním úřadem obce s rozšířenou působností, vzor osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, formu, obsah a provedení registrační značky, druhy registračních značek a způsob jejich vydávání a nakládání s nimi, provedení tabulek s registrační značkou a způsob umístění tabulek s registrační značkou na silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo, postup v případě ztráty nebo zničení technického průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla nebo registrační značky.

 

§ 37

Technicky nezpůsobilé silniční vozidlo k provozu

        Silniční vozidlo je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, pokud

a) pro závady v technickém stavu bezprostředně ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích,

b) poškozuje životní prostředí nad míru stanovenou prováděcím právním předpisem,

c) provozovatel vozidla neprokáže jeho technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích způsobem stanoveným tímto zákonem,

d) byly na vozidle provedeny neschválené změny anebo zásahy do identifikátorů vozidla, například VIN.

 

 

§ 38

 Silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla v provozu

       (1) Provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla nesmí provozovat na pozemních komunikacích vozidlo,

a) které je technicky nezpůsobilé k provozu,

b) které není zaregistrováno v registru silničních vozidel v České republice nebo v registru silničních vozidel jiného státu,

c) které není opatřeno registrační značkou nebo registrační značkou jiného státu,

d) k němuž není sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, 5)

e) které nemá platné osvědčení o technické způsobilosti vydané stanicí měření emisí a stanicí technické kontroly,

f) které nemá identifikační údaje v souladu s údaji uvedenými v registru silničních vozidel.

 


Vyřazení silničního vozidla z registru silničních vozidel

§ 13

Trvalé a dočasné vyřazení vozidla z registru silničních vozidel

       (1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne o trvalém vyřazení motorového vozidla a přípojného vozidla z registru, pokud

a) motorové vozidlo a přípojné vozidlo zaniklo,

b) zaniklo pojištění odpovědnosti z provozu vozidla týkající se registrovaného vozidla a nebyla-li ve lhůtě čtrnácti dnů od zániku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla uzavřena nová pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (netýká se vozidel dočasně vyřazených z registru),

c) vlastník motorového vozidla předloží potvrzení o převzetí autovraku, vystavené provozovatelem zařízení ke sběru autovraků podle zvláštního právního předpisu 6a) .

       (2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností trvale vyřadí vozidlo z registru na žádost jeho vlastníka. Tuto skutečnost vyznačí v technickém průkazu vozidla a v registru silničních vozidel. Se žádostí o trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel předloží vlastník motorového vozidla potvrzení o převzetí autovraku vystavené provozovatelem zařízení ke sběru autovraků podle zvláštního právního předpisu 6a) . Vlastník vozidla přitom odevzdá tabulky s přidělenou registrační značkou. Jedná-li se o žádost o trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel podle odstavce 1 písm. a), je vlastník motorového a přípojného vozidla povinen doložit způsob jeho zániku.

       (3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností dočasně vyřadí vozidlo z registru na žádost vlastníka motorového vozidla a přípojného vozidla. Vlastník vozidla je v takovém případě povinen spolu se žádostí odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností osvědčení o registraci vozidla, tabulku s přidělenou registrační značkou, paměťovou kartu vozidla, pokud byla vydána a předložit technický průkaz vozidla k vyznačení záznamu o jeho dočasném vyřazení z provozu na pozemních komunikacích. Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše do registru silničních vozidel údaj o počátku doby, během níž je vozidlo dočasně vyřazeno z provozu na pozemních komunikacích.

       (4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost vlastníka silničního vozidla ukončí režim dočasného vyřazení motorového vozidla nebo přípojného vozidla z registru silničních vozidel. Vlastník vozidla je povinen k žádosti přiložit doklady o splnění podmínek pro provoz vozidla na pozemních komunikacích. Obecní úřad obce s rozšířenou působností pak vlastníkovi vozidla vrátí osvědčení o registraci vozidla a tabulku s přidělenou registrační značkou a tyto skutečnosti vyznačí v technickém průkazu vozidla a v registru silničních vozidel.

       (5) Doklad o likvidaci motorového vozidla a přípojného vozidla vydaný oprávněnou osobou členského státu Evropských společenství pro účely rozhodování obecního úřadu obce s rozšířenou působností o trvalém vyřazení motorového vozidla a přípojného vozidla z registru motorových vozidel platí i na území České republiky.

 

§ 14

       (1) Při trvalém vyřazení silničního motorového vozidla a přípojného vozidla z registru provede obecní úřad obce s rozšířenou působností

a) výmaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla z registru silničních vozidel,

b) záznam do technického průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla o výmazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla z registru silničních vozidel.

       (2) Vlastník silničního motorového vozidla a přípojného vozidla je povinen nejpozději do sedmi dnů od právní moci rozhodnutí, jedná-li se o trvalé vyřazení silničního motorového vozidla a přípojného vozidla podle § 13 odst. 1, nebo do sedmi dnů od podání žádosti, jedná-li se o trvalé vyřazení silničního motorového vozidla a přípojného vozidla podle § 13 odst. 2, odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, tabulku s přidělenou registrační značkou, paměťovou kartu vozidla a předložit technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla k vyznačení záznamu o zrušení technické způsobilosti silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, vyznačení neplatnosti technického průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla a k vyznačení záznamu o trvalém vyřazení silničního motorového vozidla a přípojného vozidla z registru. Registrační značka se obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností neodevzdá v případě, že bylo silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo trvale vyřazeno z provozu z důvodu jeho zániku nebo odcizení.

autor : Karel | zdroj : autosite, mdcr

Předchozí 3 aktuality
KomentářeSociální sítě
FB Na našem Facebookovém profilu naleznete celou galerii obrázků z našich článků.
YT Galerie všech recenzí, je dostupná na našem YouTube profilu.
Přehrávač YouTube

Vyhledat v textu :

Vyhledat značku :

Dopravní statistiky
Data nasbírané k 20.5.19

Počet dopravních nehod : 391
Vzniklá škoda : 35892 tis. Kč

Nepřiměřená rychlost : 61x
Nedání přednosti v jízdě : 54x
Pod vlivem alkoholu : 11x

Reklama fl-golfing

Golf na Floride, dovolena v USA

Obrázky z galerie
galeriegaleriegaleriegaleriegaleriegalerie
Počasí na 3 dny
DEN1 DEN2 DEN3
Oficiální Facebook
Partneři klubu
image
image
image
image
image
image
© 2005 - 2013 Alvaso.cz
© 2013 - 2019 AutoSite.cz
Příspěvky v diskuzi
Compy : Mno tak diskutování asi nebude :( ... nějaká doba proběhla a ani čárka.
Compy : Noo, v úterý se možná dočkáte slibované Insignie ;)
Hammer : A ta by něka být doslova zelená...
Compy : Nezapomeň, že je ještě dřív potká "zelená" techologie ;)
Hammer : Zanedlouho uvidíte v našem testa faceliftovaný Opel Insignia
Naposledy online
Gregorysic
beverlypier
frangig
Floydentexiarvm
frannelp
Pokud máte zájem o spolupráci, chcete se stát členem našeho týmu, máte zájem o inzerci u nás, ozvěte se na email pr-manager@autosite.cz.
Pokud Nás chcete podpořit, pošlete dobrovolný dar na účet : 1738245113 / 0800. Veškeré příspěvky budou využity na chod a zlepšování našich služeb.

Přepis, šíření nebo další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu provozovatele autosite.cz zakázáno.
RSS kanály serveru autosite.cz jsou určeny pouze pro osobní užití.
Dodavatelem služeb je WEDOS.cz a provozovatelem serveru AutoSite.cz je soukromá osoba.

[Valid RSS] [Valid RSS] Přidat na Seznam.cz